Bourac� pr�ce a demolice

Avia

Firma vznikla v r. 1990, kdy byla zalo�ena jako n�kladn� doprava. Postupn� r�st po�adavk� ji p�ivedl k roz���en� o n�kup a prodej materi�lu, nakl�d�n� s odpady, zemn� pr�ce a demolice . Dnes se p�ev�n� zab�v�me odvozem odpadu v kontejnerech a zemn�mi pracemi a demolicemi . Kvalitou a spolehlivot� na�ich slu�eb jsme z�skali �adu st�l�ch z�kazn�k�. Sna��me se tuto �rove� na�ich slu�eb na z�klad� kter�ch byla firma zalo�ena udr�et.

S�dlo firmy kontakt


Demolice Praha - zemn� pr�ce T�borsk�
T�ebotov 88
252 26 Praha-z�pad
E-mail: tabitre@seznam.cz

DEMOLICE

Demolice Praha